miejsce na reklame

Rejestracja jednostki pływającej. Co powinieneś wiedzieć?

1. Czy trzeba rejestrować jacht?

2. Ile wynosi opłata za rejestrację jachtu?

3. Gdzie zarejestrować jacht?

4. Czy można zarejestrować jacht przez internet?

5. Rejestracja jachtu przepisy szczegółowe.

Czy trzeba rejestrować jacht?

Po pierwsze obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich jachtów o długości przekraczającej 7,5 m oraz mocy napędu przekraczającej 15 kW . Po drugie wszystkich jachtów uprawiających żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu.

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 oraz z 2019 r. poz.1716), które zunifikowały wymogi dotyczące rejestracji w odniesieniu do jednostek morskich i śródlądowych.

Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW.

Obowiązkowi rejestracji podlega również każda jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od jej wielkości i mocy napędu.

Zwolnione z obowiązku rejestracji są jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni oraz jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, a także deski surfingowe, deski z żaglem lub inne podobne jednostki.

Należy jednak podkreślić, że każda jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela, który chce posiadać dokument rejestracyjny będący poświadczeniem prawa własności oraz polskiej przynależności jednostki i może być wymagany do celów ubezpieczenia.

Dokument rejestracyjny jednostki pływającej. Szczegóły na https://portal.reja24.gov.pl/dokument-rejestracyjny

Awers
Rewers

Ile wynosi opłata za rejestrację jachtu?

Opłata za rejestrację jest jednorazowa i wynosi 80 zł.

Gdzie zarejestrować jacht?

Organami rejestrującymi są starostowie oraz Polski Związek Żeglarski (PZŻ) i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW), przy czym to właściciel decyduje gdzie złoży wniosek: w miejscu zamieszkania, pracy, w bliskości portu, w którym trzyma jacht, czy innym dogodnym dla niego.

Czy można zarejestrować jacht przez Internet?

Może również złożyć wniosek drogą elektroniczną, przy czym w takim wypadku po odbiór dokumentu będzie musiał zgłosić się osobiście i przedstawić oryginały wszystkich załączników do wniosku. Aplikacja Konto Interesanta: https://interesant.reja24.gov.pl

Rejestracja jachtu przepisy szczegółowe.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w okresie przejściowym, a ich właściciele muszą przerejestrować się do nowego rejestru zgodnie z terminami w tabeli poniżej, ale mogą skorzystać z niższej opłaty za rejestrację, w wysokości 60 zł.

do 1 stycznia 2000 r. do 31 lipca 2021 r. opłata 60 zł

do 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2022 r opłata 60 zł

po 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2023 r. opłata 60 zł

brak obowiązku rejestracji w dotychczas obowiązujących przepisach do 31 grudnia 2021 r. opłata 80 zł

1. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz.U. poz. 1908);

2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 157);

3. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 248)

4. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. poz. 763)

Źródło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stan na 01.08.2020

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment